Указател за частни сестрински манипулации

начало / правна рамка
Правна рамка на дейността на частните сестрински практики
Дейността на частните сестрински практики (наричани още частни медицински сестри/ частни сестрински манипулации/ частни манипулационни) се регламентира от Закона за лечебните заведения и по-конкретно от член 18а.

Накратко, право на частна сестринска практика имат медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти, които:
  • имат минимум три години стаж в съответната професионална област;
  • са регистрирани към Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (по реда на член 40. от гореспоменатия закон).

Какви манипулации има право да извършва всяка от гореспоменатите страни (медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти) в самостоятелната си практика, е регламентирано в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелноя.

По-подробна информация относно нормативната база за частните сестрински практики можете да прочетете и в Методика за дейносттана свободно практикуващи медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, фелдшери и лекарски асистенти (документ изготвен от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)).
Регистрите на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" можете да видите на страница Регистрационна дейност от сайта им.
Професионалната съсловна организация на медицинските сестри, която поддържа пълен регистър (който не е публичен) е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).
Лекарските асистенти и фелдшерите имат Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ).
Регистрираните практики на частните медицински сестри имат своя доброволна организация: Национално сдружение на амбулаториите за здравни грижи в България.